Terugroep actie: Curanol Hamamelis doekjes - Lees hier s.v.p. verder wat u moet doen

1. Algemeen
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Nia Care BV zijn deze Algemene
Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u
akkoord gaat met deze Voorwaarden.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, waarbij de
overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere
overeenkomsten ten behoeve van Nia Care BV worden bedongen, worden evenzeer bedongen
ten behoeve van door Nia Care BV ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.5 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze
Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.
1.6 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe
bevoegde rechter in Nederland.

2. Aanbiedingen / overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Nia Care BV zijn vrijblijvend en Nia Care BV behoudt zich uitdrukkelijk
het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke)
voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Nia Care BV.
Nia Care BV is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de
levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt
geaccepteerd, deelt Nia Care BV dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de
bestelling.
2.3 Na het plaatsen van uw bestelling heeft u tot 15.00 uur om de bestelling te wijziging en/of te
annuleren. Na 15.00 uur is het niet meer mogelijk om uw bestelling te wijzigen of te
annuleren, wel heeft u het recht om het pakket bij aflevering te weigeren en dit retour afzender
terug te sturen. Annuleren kan door een mail te sturen naar info@inoli.care met vermelding
van bestelnummer, naam, adres + woonplaats, e-mail en telefoonnummer.

3. Prijzen en acties
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro`s, inclusief btw en exclusief
verzendkosten.
3.2 Wanneer u een item heeft besteld en deze later in de sale komt, dan wel goedkoper
wordt aangeboden, dan kunnen wij de korting helaas niet met terugwerkende kracht
verrekenen.
3.3 Acties (zowel kortlopend als langlopend) zijn niet te combineren. Artikelen gekocht in
een actieperiode kunnen geen aanspraak maken op de voorwaarden van een latere actie.
3.4 Aankopen bij 1+1 gratis acties worden in de factuur aangeduid als 50% korting. Om deze
50% te ontvangen dient de klant beide artikelen af te nemen van Nia Care BV. Mocht één
van de artikelen worden geretourneerd, vervalt de korting en betaalt de klant de reguliere
prijs. Er zal in deze situatie geen restitutie zijn van het actiebedrag.
3.5 Stapelkorting: Om deze korting te ontvangen dient de klant alle artikelen af te nemen van
Nia Care BV. Mochten er artikelen worden geretourneerd en valt het bedrag na retourneren
in een andere kortings categorie, dan wel geen korting categorie, vervalt de korting en
betaalt de klant de reguliere prijs of ontvangt de klant de korting van de desbetreffende
categorie. Er zal in deze situatie geen restitutie zijn van het actiebedrag.

4. Betaling
4.1 Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw
bestelde artikelen en de totale kosten, inclusief verzendkosten. Hierin vindt u tevens hoe u uw
aankoop kunt retourneren.
4.2 Een bestelling wordt pas geleverd na betaling.
4.3 U kunt op de volgende manieren betalen: Ideal en bij Inoli’s Fan Voordeel via automatische
incasso.
4.4 Nia Care BV verzendt een bevestiging per e-mail zodra uw betaling binnen is.

5. Levering

5.1 Levering door Nia Care BV vindt plaats binnen 1 tot 5 werkdagen na bestelling, tenzij door
Nia Care BV anders is aangegeven. Bestellingen die voor 15.00 zijn geplaatst worden diezelfde
dag verstuurt. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen 7 werkdagen na
plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de
overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan
aan Nia Care BV. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
5.2 Alle leveringen / artikelen worden aangeboden aan een postbezorger. Deze bezorgen
normaliter binnen 1 werkdag, mits het afleveradres binnen Nederland ligt. Overschrijding van
de levertijd geeft u geen recht op schadevergoeding.
5.3 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst
wordt genomen.

6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige
overeenkomst aan Nia Care BV verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico van de producten
gaat pas op het moment van aflevering op u over.

7. Herroepingsrecht

7.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag
na ontvangst van het product door of namens de consument. Daarna heeft de consument 14
dagen de tijd om het artikel te retourneren.
7.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te
kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht
gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze
mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Nia Care BV retourneren, conform de door
Nia Care BV verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
7.3 Kosten in geval van herroeping:
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen er geen kosten voor
rekening als de klant onze hierboven aangegeven informatie opvolgen. Alle andere manieren
van retourneren dan de onze, zijn voor eigen rekening.
2.Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Nia Care BV dit bedrag zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping terugbetalen.
7.4 Uitsluiting herroepingsrecht: 3.Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt,
kan dit door
Nia Care BV
alleen worden uitgesloten indien Nia Care BV dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor
het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
7.5 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door Nia Care BV tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de
ondernemer geen invloed heeft;
7.6 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een
bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de
bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.
7.7 U hebt de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te
inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14
dagen schriftelijk (e-mail) en gemotiveerd aan Nia Care BV te melden.
7.8 Retourzendingen worden in dit geval niet geaccepteerd indien;
a. het artikel is gewassen en/of gedragen;
b. u de voorgeschreven gebruiksinstructies van het artikel niet heeft opgevolgd;
c. het artikel gebruikerssporen bevat, zoals make-up of parfumgeuren of haren;
d. u de artikelen zo behandeld heeft, dat deze door duidelijk zichtbare redenen niet meer
doorverkoop baar is.

8. Garantie

8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijk vastgestelde
garantiebepalingen van toepassing.

9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van
bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander
communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Nia Care BV, dan wel tussen Nia Care BV en
derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Nia Care BV, is Nia Care BV
niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van
Nia Care BV.

10. Overmacht

10.1 Nia Care BV heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de
uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Nia Care BV
gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Nia Care BV kan
worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en ook niet op grond van de
wet of rechtshandeling voor haar rekening komt.

11.
Diversen
11.1 Indien u aan Nia Care BV schriftelijk opgave doet van een adres, is Nia Care BV gerechtigd
aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Nia Care BV schriftelijk opgave doet
van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door Nia Care BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend
afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en
strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op
grond van het feit dat Nia Care BV deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere
overeenkomst met Nia Care BV in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal
de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Nia
Care BV vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 Nia Care BV is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van
derden.

12. Bescherming van persoonsgegevens
12.1 De gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van uw bestelling worden opgeslagen op
onze beveiligde server en in het kader van de afwikkeling van de bestelling eventueel
doorgegeven aan ondernemingen die een deel van onze dienstverlening uitvoeren. Uiteraard
worden al uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandeld en worden de wettelijke regels
aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy strikt door ons in acht genomen. Nia
Care BV zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. In gevallen waarin
persoonsgegevens door ons aan derden worden verstrekt zijn deze derden niet gerechtigd deze
gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan het uitvoeren van hun taak.
12.2 Daarnaast worden uw persoonsgegevens naast de hierboven beschreven gevallen gebruikt
voor nieuwsbrieven en eigen reclamedoeleinden. Indien u geen prijs stelt op ongevraagde
reclame van Nia Care BV (per post, telefoon of e-mail) kunt u zich te allen tijde afmelden en
bezwaar maken tegen het verdergaande gebruik van uw persoonsgegevens voor
commerciële doeleinden, door dit schriftelijk (e-mail) mee te delen aan Nia Care BV via
info@curanol.nl. Daarnaast kunt u zich afmelden in de nieuwsbrief die u hebt ontvangen. Het
auteursrecht van de website Nia Care BV wordt uitdrukkelijk voorbehouden aan Nia Care BV.
Niets van deze website mag, op welke wijze dan ook, worden gekopieerd of gebruikt door
derden zonder toestemming van Nia Care BV. Het auteursrecht van alle foto’s, portretten en
social media uitingen is uitdrukkelijk voorbehouden en eigendom van Nia Care BV. Bij
misbruik van onze foto’s, portretten en social media uitingen, zullen wij u kosten in rekening
brengen voor het gebruik. De kosten voor het gebruik betreft de hoogte van de
licentievergoeding die normaliter zou zijn betaalt, na het sluiten van een rechtsgeldige
licentieovereenkomst. Daarnaast kunnen bijkomende kosten worden gevorderd, indien Nia
Care BV haar persoonlijke- alsook morele rechten worden geschonden. Hieronder wordt
onder andere (doch niet limitatief) verstaan het verminken van foto’s, alsook het gebruik
maken van materiaal zonder naamsvermelding.

 

Terugroep actie

Beste Curanol gebruiker,

9 januari 2024 jl. hebben wij helaas moeten besluiten om de Curanol Hamamelis Doekjes met batch nummer CT25 01 terug te roepen. Een ernstig productieprobleem bij de fabrikant heeft geleid tot een product batch die niet aan onze kwaliteitseisen voldoet (en daarmee ook zeker niet wat u mag verwachten van Curanol).

Lees hier s.v.p. verder wat u moet doen